คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุรชัย แสนเฉลิม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนจิ้นเตอะ
ผู้แทนจาก : สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย
ชื่อ-นามสกุล : คุณประยูร รินธนาเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัศมี พันธวารี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรพงษ์ นามมงคล
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/กรรมการและเลขานุการ