ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑากร ดีศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอุเทน คงมี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

Miss Dimple Cu