ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑากร ดีศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอุเทน คงมี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

Miss Dimple Cu