ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางฉวีวรรณ บือราแง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ