ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิสสุตา พึ่งพิมาย

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกัญญา ศรีวิทยารัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิรัตตนันท์ ใหญ่เรืองศรี
ครูประจำชั้น