ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิสสุตา พึ่งพิมาย

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2