ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิสสุตา พึ่งพิมาย

นางสาวกัญญา ศรีวิทยารัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิรัตตนันท์ ใหญ่เรืองศรี
ครูประจำชั้น /0