ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฉวีวรรณ บือราแง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุเทน คงมี

นางสุภาพ วงษ์ดี