ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฉวีวรรณ บือราแง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุเทน คงมี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสุภาพ วงษ์ดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2