ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุเทน คงมี

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุวิมล ร่าเริง
ครูประจำชั้น