ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธนาวดี ชินวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4