ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกัญญา ศรีวิทยารัตน์

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศรพรหม มโนสิทธยากร

นางสาวธิรนันท์ เกษมนานา

นางสาวแก้วพิมพ์ ใหญ่เรืองศรี

นางสาวสุวิมล เกตุทอง

นางสาวปิยะรัตน์ เรืองขวัญ