ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกัญญา ศรีวิทยารัตน์

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศรพรหม มโนสิทธยากร
ครูประจำชั้น /0

นางสาวธิรนันท์ เกษมนานา
ครูประจำชั้น /0

นางสาวแก้วพิมพ์ ใหญ่เรืองศรี
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุวิมล เกตุทอง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวปิยะรัตน์ เรืองขวัญ
ครูประจำชั้น /0