ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจิรพงษ์ นามมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898141052
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย/มนุษยศาสตร์
2539 ปริญญาโท มหาลัยเกริก/นโยบายและการวางแผนสังคม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-ปัจจุบัน โรงเรียนจิ้นเตอะ ผู้บริหาร
2539-2548 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ครูใหญ่
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ศึกษาดูงานต่างประเทศ (มหานครโฉงชิ่ง) ประเทศจีน
2 ศึกษาดูงานต่างประเทศ (เซียะเมิน) ประเทศจีน
3 ส่งเสริมนักนักเรียนสอบโครงการ สสวท ได้รับเหรียญทอง ระดับประเทศ
4 วิจัยทางการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียนเอกชน สอนภาษาจีน