ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการ

ระเบียบการโรงเรียนจิ้นเตอะ

การรับสมัคร

  รับสมัครนักเรียน ชาย หญิง  เข้าเรียน  ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

       ชั้นเตรียมอนุบาล   รับตั้งแต่  อายุ   2  ขวบ  3  เดือน  ขึ้นไป

       ชั้นอนุบาล 1         รับตั้งแต่  อายุ   3  ขวบ  ขึ้นไป

       ชั้นอนุบาล  2        รับตั้งแต่  อายุ   4  ขวบ  ขึ้นไป

       ชั้นอนุบาล  3        รับตั้งแต่  อายุ   5  ขวบ  ขึ้นไป

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับตั้งแต่  อายุ   6  ขวบ  ขึ้นไป  รับจำนวนจำกัด

                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  รับสมัครทุกชั้นเรียน  สมัครก่อน มีสิทธ์ก่อน  

หลักฐานการสมัคร 

    1. สำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตร ของนักเรียน อย่างละ  1  ชุด

    2. รูปถ่ายขนาด   1  นิ้ว  จำนวน   2  รูป

    3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  อย่างละ  1  ชุด

    4. หลักฐานแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ถ้ามี)

เวลาเรียน  

    1. เริ่มเรียนตั้งแต่  เวลา  08.00  น.  -   เวลา   15.30  น.

    2. เรียนพิเศษเย็นหลังเลิกเรียน เริ่มเวลา 15.30  น. ถึง เวลา  17.00  น.

        ค่าเรียน  เดือนละ  700.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2555,00:00   อ่าน 11018 ครั้ง