หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตร

เป้าหมาย ( GOAL ) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนได้กำหนดแผนงานเป็นแนวทางในการพัฒนาไว้  3  แผนงาน  ดังนี้คือ

     1.  การอ่าน  เขียน  พูดภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง

     2.  อบรมมารยาทไทย

     3.  ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนและกลุ่มเครือข่าย

 จุดแข็ง  (Strengths)

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง นอกเหนือจากการจัดเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

 2. โรงเรียนมีครูสอนภาษาจีนที่มีความรู้  ความสามารถจากต่างประเทศ

 3. โรงเรียนมีอาคารที่มั่นคง  และกว้างขวางเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน

 4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีการจัดส่งครูไปอบรมศึกษาดูงาน

อย่างต่อเนื่อง

 5. โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน

อย่างสม่ำเสมอ

 6. โรงเรียนมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี

จุดอ่อน  (Weaknesses)

1.      โรงเรียนขาดสื่อ  และเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพียงพอ

2.      การบริการสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ

3.      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง

โอกาส  (Opportunities)

1.      การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการทางด้านภาษาจีนกลางเพื่อดำเนินงานทางด้านธุรกิจต่าง ๆ

2.      การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3.      สภาพภูมิศาสตร์  และสภาพที่ตั้งใกล้ชุมชน 

        อุปสรรค  ( Threats )

1.      ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการล่าช้า

2.      สภาพภายนอกมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานแก่โรงเรียน  การจราจรติดขัด

 

จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โรงเรียนจิ้นเตอะดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับปรัชญา  การจัดการการศึกษาของโรงเรียน  นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.    ด้านวิชาการ

                พัฒนาการเรียนการสอน  ทั้งวิชาสามัญและวิชาพื้นฐานและให้นักเรียนมีพื้นฐานในวิชาภาษาจีนกลางจัดกระบวนการเรียนการสอน  โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   ( Child  Center )  และพัฒนาวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง  ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

 

2.    ด้านกิจกรรมนักเรียน

                ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กีฬา  และการแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนได้พึงปฏิบัติ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

3.    ด้านบริหารการจัดการ

            พัฒนาการบริหารงาน ในการปฏิบัติงาน  จัดให้มีการนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  มีข้อมูลสารสนเทศที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน

4.    ด้านอาคารสถานที่

จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  ให้เป็นระเบียบ  สะอาด  และเอื้อต่อการเรียนรู้

 

5.    ด้านบุคลากร

            พัฒนาบุคลากร  โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

สิ่งอำนวยความสะดวก

            1.   ด้านความปลอดภัย

            โรงเรียนได้จัดครูมาปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนตลอดเวลา  24  ชั่วโมง  จัดตั้งเครื่องดับเพลิง  เพื่อป้องกันอุบัติภัยภายในสถานศึกษาและนักเรียนภายในโรงเรียน

                2.   ด้านสาธารณูปโภค

                โรงเรียนจัดบริการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ  โดยมีการติดตั้งโทรศัพท์ภายในโรงเรียน   

บริการน้ำดื่มน้ำใช้โดยผ่านกรรมวิธีการกรอง  ด้านสุขภาพนักเรียนมีการฉีดวัคซีนและตรวจฟันจากโรงพยาบาลและสาธารณสุขทุกปี

ถ้วยรางวัล

..  2547          เข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนสีขาว

วัตถุประสงค์   เป้าหมายและมาตรการและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน

การตรวจสอบประเมินผลและรายงาน

            เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบรรลุตามภารกิจ (Mission )  โรงเรียนได้กำหนดระบบเพื่อตรวจสอบประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนไว้ดังนี้

วิธีการ

            โรงเรียนใช้วิธีตรวจสอบและประเมินแผนยุทธศาสตร์โดยหน่วยศึกาานิเทศก์ตรวจสอบและประเมินผลทั้งกระบวนการเชิงระบบปัจจัยค่านิยม ( Input )  กระบวนการ  ( Process ) 

และผลผลิต (Product)โดยผ่านกระบวนการนิเทศภายในทั้งด้านบริหารและด้านบริการการตรวจสอบ

โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ  ( Quality  Audit )  ไว้  2  ระดับ  ดังนี้คือ

            1.  การตรวจสอบคุณภาพภายในโรงเรียน  ( Internal  Quality  Audit )  เป็นการประเมินผลของโรงเรียนโดยประเมินการปฏิบัติงานของครู  มีขั้นตอนการปรับปรุงและบันทึกผลการปรับปรุง  เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งระบบ

            2.  การตรวจสอบคุณภาพภายนอกโรงเรียน  ( External  Quality  Audit )  เป็นการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยคณะกรรมการโรงเรียน  ชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในรูปของเอกสาร  ตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการประกันคุณภาพตนเองของโรงเรียนก่อนที่จะขอรับรองมาตรฐานคุณภาพจากภายนอกในระดับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 การประเมินผลและรายงาน  

            ในการดำเนินงานตามแผนยุทธวิธี และแผนปฏิบัติการ โรงเรียนได้กำหนดการประเมินรายงานไว้ 2  ลักษณะ คือ การประเมินย่อยระหว่างการดำเนินงาน ( Formative  Evaluation )  และการประเมินผลรวม (Summative Evaluation)ภายหลังการดำเนินงานสิ้นสุดเพื่อสรุปเป็นตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการประเมินผลและรายงานกำหนดไว้ดังนี้

1.      ประเมินผลและรายงานผลโครงการ  ระหว่างการดำเนินการตามระยะเวลา และเมื่อสิ้นสุดโครการ

2.      ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามแผนยุทธวิธี  (แผนงาน)  ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในธรรมนูญ

โรงเรียน  เมื่อสิ้นปีการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียน

3.      โรงเรียนจัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามธรรมนูญโรงเรียน ระยะที่ 1

 ( ปีการศึกษา  2547 – 2549 )  เมื่อสิ้นสุดในปีการศึกษา  2549