พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนจิ้นเตอะ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  (VISION)  前景 ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนจิ้นเตอะมีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของ

ชุมชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าคิด  กล้าแสดงออก  ในทางที่ถูกต้อง  และส่งเสริมการใช้ภาษาจีนกลางอย่างเต็มศักยภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามวัย  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูได้แสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

德学校是一所管教格,要求素高超,社会公的民校,注重教学子做好人,培养建性的思想,表现优秀的品德,培训汉语,鼓励老注意求取更完善的教学法,秀的效果。

 

 

ภารกิจ   (Mission )   理事

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์ จึงกำหนดภารกิจ ในปีการศึกษา  2549  ไว้ดังนี้

 

ภารกิจ  (mission)

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์  จึงกำหนดภารกิจ ในปีการศึกษา  2549  ไว้ดังนี้

 

 

 

 ภารกิจที่  1  จัดระบบการบริหารและการจัดการ

      1                    化的秩序与分层负责的行政管理。

                        1.1  มีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ

 

    ภารกิจที่   2  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

2展学生的学,提高使用汉语的功能。

                                2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

                 2.1使用有效的教材。

                                2.2 โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

                 2.2有系程安排。

2.3.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

                 2.3学生良的品德,及良好的表形象。

 

ภารกิจที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านภาษา สติปัญญา  และทักษะชีวิต 

          3,使学生使用言的才能。

3.1นักเรียนมีความรู้  ความสามารถด้านภาษาไทย  ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เต็มตาม

     ศักยภาพ  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 3.1学生能流利使用泰文、汉语、英

3.2นักเรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

                 3.2学生能利用汉语跟人交流。

 

     ภารกิจที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้แสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

4,鼓励与支持老求取更完善的教学法。

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง

                 4.1鼓励老多多参加培

                        4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อองค์กร

                 4.2支持老求取更高深的学发扬教育工作。

ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                ปรัชญาการการศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะ  4  ด้าน  คือ

1.  ด้านสติปัญญา  นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  หมั่นศึกษาค้นคว้า รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

และสามารถปรับตัวได้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจ

2.  ด้านพลานามัย  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคและสารเสพติด

3.  ด้านจิตใจ  นักเรียนมีวินัยในตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  มีคุณธรรมจริยธรรม

4.  ด้านสังคมและวัฒนธรรมนักเรียนยอมรับในระบอบประชาธิปไตย  และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข