วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / คติพจน์ / คำขวัญ / สีประจำโรงเรียน

ปรัชญา      ปลูกฝังคุณธรรม      ล้ำเลิศภาษา     สร้างสรรค์กิจกรรม

คติพจน์              มีวินัย                       ใฝ่ศึกษา           จรรยางาม
คำขวัญ            ขยันหมั่นเพียร          พัฒนาสติปัญญา                เสริมสร้างพลานามัย

อักษรย่อโรงเรียน      ..

พระประจำโรงเรียน  พระพุทธชินราช

สีประจำโรงเรียน  ประกอบด้วย     สีเหลือง และ สีกรมท่า

สีเหลือง   หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา

สีกรมท่า  หมายถึง  มีจิตใจ  เข้มแข็ง  อดทน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน           ต้นราชพฤกษ์   หมายถึง    ความเจริญรุ่งเรือง