ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนจิ้นเตอะ  เป็นสถาบันการศึกษา  สังกัด  สำนักบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอน 3 ภาษา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โรงเรียนจิ้นเตอะ  เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อปี  .. 2456  โดยชาวฮากกา และเจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ ได้เช่าที่ของวัดตึกซึ่งเป็นตึกแถว 2 ชั้น จำนวน 5  ห้อง  จัดตั้งเป็นโรงเรียน  ในเบื้องต้น มีนักเรียนจำนวนหนึ่งร้อยกว่าคน ในปี  .. 2457 รัฐบาลเรียกคืนที่วัด  และให้เงินชดเชยเป็นค่าย้ายสถานที่เป็นเงินจำนวนหนึ่ง    คณะกรรมการจึงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาสร้างอาคารใหม่  ในเดือน พฤศจิกายน  .. 2457  และสร้างอาคารใหม่เสร็จ  ในเดือน กุมภาพันธ์  .. 2460  สร้างเป็นตึกแถว  3  ชั้น  สมาคมอยู่ชั้น  2  ห้องเรียนอยู่ชั้นล่าง  ในปี  .. 2467 ได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้น  เนื่องจากนักเรียนมีมากขึ้น   เป็นหอพักหนึ่งตึกและห้องเรียน  6  ห้อง  ข้างล่างเป็นห้องประชุม วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2470   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)   เสร็จเยี่ยมโรงเรียนสอนภาษาจีน จำนวน  4  แห่ง  และเลือกใช้ห้องประชุมของโรงเรียนจิ้นเตอะเป็นสที่ให้ พระบรมราโชวาทกับคณะกรรมการโรงเรียนสอนภาษาจีนต่าง    ซึ่งเป็นเกียรติยศอย่างยิ่ง เดือน กันยายน พ.ศ. 2482   เกิดสงครามโลก  ครั้งที่  2  รัฐบาลไทยได้ประกาศคำสั่ง เรียก  ใบอนุญาตโรงเรียนสอนภาษาจีนทุกแห่งในประเทศไทยคืนและห้ามมีการสอนภาษาจีน  การสอนภาษาจีน จึงต้องหยุดลงปีพ.ศ.2483โรงเรียนจิ้นเตอะได้แต่งตั้ง  อดีตผู้อำนวยการสื่อสารแห่งประเทศไทย    เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน และควบคุมการบริหาร   โดยยื่นคำขอใบอนุญาต  เพื่อเปิดสอน วิชาการ ภาษาไทย  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น   โรงเรียนพาดสายเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2484     ทหารญี่ปุ่นบุกเข้าประเทศไทย   ทำให้โรงเรียน   ไม่มีความ  ปลอดภัยจึงหยุดเรียนชั่วคราว    จนถึงปี พ.ศ. 2488   ญี่ปุ่นยอมแพ้สงคราม คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ได้ยื่นคำร้องขอเปิดโรงเรียนใหม่ แต่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมังกุจิ้นเตอะกุงเซียะ  และได้เปิดโรงเรียน  อีกประเภทหนึ่งเพิ่มขึ้น คือ โรงเรียนสอนวิชาชีพครู

สภาพปัจจุบัน

พ.ศ. 2542  คณะกรรมการบริหารสมาคมฮากกาสมัยที่ 37  ได้ย้ายโรงเรียนจากสถานที่เดิมซึ่งสภาพแวดล้อมไม่ดี อากาศเป็นพิษ มายังเลขที่ 72  ถนนจันทน์  ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3  เขตสาทร กรุงเทพฯ  (อยู่ข้าง ๆโรงเรียนกิตติพาณิชย์)   เป็นอาคารเรียน  4  ชั้น  มี  14  ห้อง   เปิดสอนระดับอนุบาลหนึ่งถึงสาม  และชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก   เปิดสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม   พ.ศ. 2543  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  “โรงเรียนจิ้นเตอะ”   สอนวิชาภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ   และ  ภาษาไทย   3  ภาษาเหมือนเดิม เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศและสร้างบุคคลให้มีคุณธรรม  ความรู้  ความสามารถต่อ ๆ ไป