ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ค. 57 ถึง 04 พ.ค. 57 จำหน่ายหนังสือ เครื่องแต่งกายนักเรียน
จำหน่ายหนังสือ เครื่องแต่งกายนักเรียน
04 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เวลา 10.00 น. – 12.00  น.

สุภาพ ฝ่ายกิจกรรม
16 พ.ค. 57 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557